Category: سیتوژنتیک

cytogenetics
سیتوژنتیک

سیتوژنتیک چیست؟

همانطور که می‌دانید خصوصیات ژنتیکی از طریق ژن و توسط والدین به فرزندان به ارث می‌رسد. این ژن‌ها درون رشته‌هایی به نام کروموزوم قرار دارند