سوالات عمومی

تعیین هویت پدر فرزندی از طریق بزاق و خون و ناخن در حال حاضر امکان پذیر می باشد
جهت هزینه ها با پذیرش تماس حاصل فرمایید