۱ دقیقه

دکتر حمیده باقریان

مشاور ژنتیک بالینی و بیماریهای ارثی

- تحصيلات: • 1380- 1372: دورة دكتراي عمومي پزشكي دردانشگاه تهران. • 1387:اخذ گواهی دوره آموزشی تئوری وعملی مشاوره ژنتیک امور پیشگیری سازمان بهزیستی استان تهران. 2-تجربه کاری: • 1385- 1382: پزشك عمومي هماهنگ کننده طرح¬های تحقیقاتی بخش عفونی. همکار فعال طرح¬های تحقیقاتی بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران در زمینه تدوین پروپوزال –جمع آوری اطلاعات-گزارش پیشرفت طرح-آنالیزاطلاعات-مقاله نویسی. • مسئول جمع آوری اطلاعات بانک اطلاعاتی سل وبروسلوز. • 1389-1386: مشاور ژنتیک بالینی در زمینه بیماریهای ارثی وتعیین هویت درآزمایشگاه ژنتیک دکتر زینلی , عضو مرکز تحقیقات ژنتیک کوثر. • همکار فعال طرح تحقیقاتی در ژن BRCA1,BRCA2در موارد سرطان سینه. • همکار فعال طرح تحقیقاتی بررسی جهشهای شایع ژنهای ناشنوایی غیرسندرومیک غیراز کانکسین26 وژن کانکسین30 در خانواده های ایرانی مبتلا به ناشنوایی اتوزوم مغلوب. • همکار فعال طرح تحقیقاتی بررسی ژنهای موارد عقب ماندگی ذهنی وابسته به جنس. 3-فعاليتهاي پژوهشي: الف- همکاراصلی طرحهای تحقيقاتی: o بررسی جهش در ژن BRCA1,BRCA2در موارد سرطان سینه. o بررسی جهشهای شایع ژنهای ناشنوایی غیرسندرومیک غیراز کانکسین26 وژن کانکسین30 در خانواده های ایرانی مبتلا به ناشنوایی اتوزوم مغلوب. o بررسی موارد عقب ماندگی ذهنی وابسته به جنس. ب-همکاراصلی طرحهای تحقيقاتی: o بررسی ارزش اخباری تستهای تشحيصی در پلورال افيوژن سلی. o تهيه بانک اطلاعاتی بيماران مبتلابه توبرکولوز. o تهيه بانک اطلاعاتی بيماران مبتلابه بروسلوز. o بررسی سيتوکينها در سرم مبتلايان به بروسلوز. o بررسی وضعيت سيستم ايمنی در بيماران مبتلا به مننژيت حاد باکتريال o بررسی ارزش اخباری تستهای سرولوژی درتشخيص توبرکولوز. o بررسی بیماریهای عفونی شایع در مصدومین زلزله بم بستری شده در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران o بررسی ارزش روشهای سرولوژی در بهبودی بیماران مبتلا به بروسلوز. ب-مقالات: -مقالات فارسی: o شیرکوندعاطفه ,مهدیه نجات, باقريان. حميده, شرفی مریم, زینلی سیروس. بررسی جهشهای کانکسین26 وسه حذف بزرگ ژن کانکسین30 در63 خانواده ایرانی مبتلا به ناشنوایی غیرنشانگانی با توارث اتوزوم مغلوب.مجله علوم پزشکی مدرس. تابستان 89. شماره 2دوره 13 . صفحه32-23. o احمدی نژاد. زهرا, ضيايي. وحيد, باقريان. حميده, زرين فر.نادر, مهاجرانی.امير. يافته های بالينی و اپيدميولوژيک در کودکان و نوجوانان مصدوم زلزله بم. مجله بيماريهای کودکان. سال 14. شماره 2. پاييز 1383. 100-94. o ضيائی وحيد, احمدی نژاد زهرا, يلدا عليرضا, باقريان. حميده, مريم بهمن. عوامل مؤثر برپيش آگهی مننژيت حاد باكتريال. مجلة علمی سازمان نظام پزشكي جمهوری اسلامی ايران. تابستان 82. شماره 2: صفحه 113-106 . o احمدی نژاد. زهرا, فیروزبخش. شهرام,. باقريان. حميده و همکاران. بررسي ارزش اخباري آزمونهاي تشخيصي_كاربردي در بيماران مبتلا به پلورال افيوژن سلي بستري در بخشهاي عفوني وريه بيمارستان امام خميني. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران –دوره 64-شماره 2-اردیبهشت 1385-164-155 . مقالات انگليسی: o Davoudi S.,Amirzargar A.A., Hagiabdolbaghi M., Rassolinejad M., Bagherian. H and ET al.Th1 cytokines gene polymorphism in human brucellosis. International Journal of Immunogenetics. (33).355-359. o Mahdieh N, Bagherian. H, Shirkavand A, Raisi M, Zeinali S. High level of intrafamilial phenotypic variability of non syndromic hearing loss in a lur family due to delE120 mutation in GJB2 gene. International Journal of pediatric otorhinolaryngology 2010 5473-5475. o Bagherian. H, Ahmadinejad.Z. Hemorrhagic pleural effusion as a first presentation of chronic lymphocytic leukemia (a case report). Medical Journal of Medical Sciences .7(4)6.710-712. ج-كارگاهها و دوره هاي آموزشي: o کارگاه آموزشی تئوری وعملی مشاوره ژنتیک امور پیشگیری سازمان بهزیستی استان تهران- سال 1387.  کارگاه يکروزه نقش ژنتیک در سرطان پستان وتخمدان خانوادگی مرکز تحقیقات سلولی صارم- سال 1388.  کارگاه Scientific writing ( مرحله پيشرفته) برگزار کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران- - سال 1385.  کارگاه آموزش Reference Manager (End Note) برگزار کننده: معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی - سال 1385.  کارگاه يکروزهSPSS مرکزجهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1383.  کارگاه يکروزه نکات برتر در مطالعات مورد شاهدی برگزار کننده: مرکز توسعه پزوهش بیمارستان امام خمینی - بیست و پنجم بهمن ماه سال 1383.  کارگاه Scientific writing ( مرحله مقدماتي) برگزار کننده: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1385. د- مقالات ارائه شده در کنگره ها وهمايش های داخلی وخارجی: • دهمین کنگره ژنتیک پزشکی ایران خردادماه 1387. برگزار کننده: انجمن ژنتیک پزشکی ایران .عنوان مقاله:یافته های هماتولوژیک در بیماران تالاسمی اینترمدیا با ژنوتیپ.IVSII1- IVSII1ارائه پوستر. باقريان. حميده,فولادی پانتی,رحیمی نژاد فائزه,فروغی سمیرا, زینلی سیروس. • یازدهمین کنگره ژنتیک پزشکی ایران. خردادماه 1389برگزار کننده: انجمن ژنتیک پزشکی ایران .عنوان مقاله:گزارش بیمار تالاسمی اینترمدیا با ژنوتیپ.C5/C126(HB Beirut)ارائه پوستر.باقريان. حميده, فروغی سمیرا, فولادی پانتی,رحیمی نژاد فائزه,شهاب موحد زهرا, زینلی سیروس. • بیست ویکمين همايش بين المللی بيماريهای کودکان - مهرماه 1388.برگزارکننده: گروه بيماريهای کودکان.عنوان مقاله:تشخیص قبل ازتولد بیماری فنیل کتونوری غیرکلاسیک وجهش در ژن .PCBD1 - سخنرانی. زینلی سیروس ,رئیسی مرضیه , باقريان. حميده . • هفدهمین همایش بین¬المللی بیماریهای کودکان. برگزار کننده: گروه بيماريهای کودکان ومعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران.عنوان مقاله: یافته¬های اپیدمیولوژیک و بالینی کودکان مصدوم زلزله بم مراجعه کننده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. احمدی نژاد. زهرا, ضيايي. وحيد, باقريان. حميده, زرين فر.نادر, مهاجرانی.امير. • سيزدهمين همايش بين المللی بيماريهای کودکان - مهرماه 1380.برگزارکننده: گروه بيماريهای کودکان ومعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران. عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر پروگنوز مننژيت حاد باکتريال - سخنرانی. وحيد ضيائی, زهرا احمدی نژاد, عليرضا يلدا, حميده باقريان, مريم بهمن. o Mahdieh N, Shirkavand A,Raisi M, Bagherian H, Zeinali S. Phenotypic variability of non syndromic hearing loss in a lur family due to delE120 mutation in GJB2 gene. European human genetics conference. Gothenburg. Sweden. June 2010. o Raisi M, Mahdieh N, Bagherian H, Vahidi R, Zeinali S. A novel PCBD gene mutation in an Iranian patient with hyperphenilalaninemia. European human genetics conference. Gothenburg. Sweden. June 2010. o Mahdieh N, Shirkavand A, Raisi M, Bagherian H, Zeinali S.DFNB1 hearing loss in Iran. European human genetics conference. Gothenburg. Sweden. June 2010. o Bagherian H, Fouladi P, Rahiminejade F, Fouroghi S, Zeinali S. Molecular, hematological aspects in H disease. European human genetics conference. Vienna, Austria. May 2009. o Bagherian H, Fouladi P, Rahiminejade F, Fouroghi S, Fallah MS, Zeinali S. Hematological features of beta thalasemia Intermedia associated with IVSII1-IVSII1 genotype. XX International congress of Genetics. Berlin, Germany.2008. o Abdi Z, Soudbakhsh A, Bagherian H, Soleimani M,Kiani K.The epidemiology and clinical presentation of hydatid cyst in Iran. (ECCMID) niece, France. 2006. o Emadi H., Rassolinejad M.Zarghom O, Bagherian H, Jafari and et al. Role of serological tests in diagnosis of tuberculosis. (ECCMID) niece, France. 2006. o Abdi Z, Soudbakhsh A ,Jafari S, Emadi H ,Bagherian H ,Tomaj KH.Hematological manifestation of brucellosis.12th international congress on infectious diseases .Lisbon , Portugal. June 2006. o Jafari S, Soudbakhsh A, Emadi H, Bagherian H and etal. Serological followup with agglutinationtest in brucellosis after treatment. 12th international congress on infectious diseases .Lisbon, portugal.June 2006.

اشتراک گذاری مطلب:

مطالب مرتبط